История на Паневритмията

Паневритмията е създавана от духовният учител Петър Дънов от около 1922 до 1944 г. През 1922-26 г. са създадени някои от песните, които по-късно стават част от Паневритмията, а като нещо цялостно първият дял на Паневритмията започва да се практикува не по-късно от 1932 г.

Повечето текстове за песните на първия и втория дял на паневритмията са написани по поръка на Учителя Петър Дънов от две поетеси. Олга Славчева е написала стиховете към песните на повечето упражнения от първия дял, а Весела Несторова – повечето стихове към втория дял на паневритмията. Първата книга за втория дял на паневритмията е публикувана през 1942 г.

От 1933 г. е първият съхранен неофициален документ, който е озаглавен: „Най-новите гимнастически музикални упражнения“ и описва упражненията на паневритмията в един по-ранен етап, когато все още тя не е завършена. По-късно се създава и добавя упражнението „Пентаграм“.

През 1938 г. е публикувано първото описание на паневритмията (книгата „Паневритмия“) с нейните първи и трети дял. Книгата съдържа обширен предговор и за принципите на паневритмията, приложение с нотния текст на музиката и описание на движенията на упражненията. Музиката от това първо издание на паневритмията е преиздадена през 1941 г. във втора подред книга „Паневритмия“ и е допълнена с текста на песните, както и с преработен текст за принципите на паневритмията.

 

pan_01

 

През 1941 г. е създаден втория дял на паневритмията, а през 1942 г. е публикувана книга за него с описание на движенията.

Тъй като в изданието от 1938 г. описанието е направено от педагог без музикална подготовка, нито професионалист в описване на движенията, по-късно авторски колектив от двама музиканти с професионална подготовка (Мария Тодорова и Катя Грива), опитен педагог и стенограф (Елена Андреева) и балерина с професионална хореографска подготовка (Ярмила Ментцлова) описва отново, но много по-качествено, първия дял на паневритмията. Важно е, че трима от четиримата (без Я. Ментцлова) автори на това описание, са дългогодишни ученици в школата на Учителя Петър Дънов и са присъствали при създаването и последващото практикуване на паневритмията заедно с автора. Описанието е направено по време на тоталитарния режим, когато не е било възможно да се издаде, затова е издадено чак 2004 г.

През годините след 1939 г. са издадени книги за паневритмията на чужди езици и извън България.

Книгата „Паневритмия“ (Дънов, 1993) е написана от Крум Въжаров и М. Митовска и съдържа най-доброто описание на третия дял – „Пентаграм“. Друг ученик в школата на П. Дънов – Илия Узунов – е съставил ценно, но все още неиздадено описание на първия дял на паневритмията.

През 2013 година е преиздадено това най-добро и пълно описание на паневритмията (пълния текст виж тук)

2007 - Първа книга с разсъждения върху паневритмията на Георги Стойчев.

През 2006 г. в областта на Седемте Рилски езера е заснет първият филм, който показва цялата паневритмия с музика и движение, в нейното възможно най-близко до оригинала изпълнение, което е съхранено в България до днес.

 

 

В края на 1939 или началото на 1940 г. има предложение от министерството на просветата за приложението на паневритмията в българските училища. През 1942 г. М. Периклиева провежда обучение в 18 упражнения от първия дял на паневритмията на един клас ученици с цел опитно обучение, което преминава отлично. От Министерството на просветата е организиран държавен курс за усвояване на паневритмията от 60 учители по физкултура, който завършва успешно. За съжаление, бомбардировките над София и последвалата смяна на правителството възпрепятстват по-нататъшното развитие на тази идея.

 

25

 

През 1957 г. тоталитарната власт забранява и учението на Учителя Петър Дънов, в това число и заниманията с паневритмия, чак до началото на осемдесетте години на миналия век, когато се допуска практикуването ѝ от немного хора да се извършва полулегално и при ограничени условия. Докато в България е забранено практикуването на паневритмия, тя се разпространява свободно от емигрирали в чужбина български преподаватели.

Първите няколко преподаватели по паневритмия са обучени лично от Учителя Петър Дънов, като най-известна от тях е певицата Катя Грива. Съвременното организирано групово обучение на преподаватели по паневритмия започва през 1999-2000 г. със съдействието на ръководството на НСА „В. Левски“.

През 2004-2005 г. сдружение „Научно-практическа школа Б. Дуно“ провежда двегодишно обучение за преподаватели по паневритмия с участие на квалифициран преподавателски екип, ръководен от хабилитиран преподавател (доц. С. Михалкова).

От 2010 г. Комисията по паневритмия на Общество Бяло Братство, което като официален продължител и духовен приемник на школата, създадена от П. Дънов, е носител на традициите в обучението и практикуването на паневритмия, също започва да провежда програмни курсове за преподаватели по паневритмия у нас.

Повече за историята на паневритмията: www.panevritmia.info

 

 

БРАТСКИ КОНЦЕРТ в София с МУЗИКА ОТ УЧИТЕЛЯ

По случай есенното равноденствие

22.09.2017г.
ПРОГРАМА ЗА СЪБОРА НА АРБАНАСИ

22-24 септември 2017 г.

22.09.2017г.
Концерт "В храма на душата"

120 години от рождението на Георги Томалевски

20.09.2017г.
Празник на Софийската братска общност

17 септевмри, на поляната за паневритмия над Симеоновски езера

17.09.2017г.