История на Паневритмията

Паневритмията е създавана от духовният учител Петър Дънов от около 1922 до 1944 г. През 1922-26 г. са създадени някои от песните, които по-късно стават част от Паневритмията, а като нещо цялостно първият дял на Паневритмията започва да се практикува не по-късно от 1932 г.

Повечето текстове за песните на първия и втория дял на паневритмията са написани по поръка на Учителя Петър Дънов от две поетеси. Олга Славчева е написала стиховете към песните на повечето упражнения от първия дял, а Весела Несторова – повечето стихове към втория дял на паневритмията. Първата книга за втория дял на паневритмията е публикувана през 1942 г.

От 1933 г. е първият съхранен неофициален документ, който е озаглавен: „Най-новите гимнастически музикални упражнения“ и описва упражненията на паневритмията в един по-ранен етап, когато все още тя не е завършена. По-късно се създава и добавя упражнението „Пентаграм“.

През 1938 г. е публикувано първото описание на паневритмията (книгата „Паневритмия“) с нейните първи и трети дял. Книгата съдържа обширен предговор и за принципите на паневритмията, приложение с нотния текст на музиката и описание на движенията на упражненията. Музиката от това първо издание на паневритмията е преиздадена през 1941 г. във втора подред книга „Паневритмия“ и е допълнена с текста на песните, както и с преработен текст за принципите на паневритмията.

 

pan_01

 

През 1941 г. е създаден втория дял на паневритмията, а през 1942 г. е публикувана книга за него с описание на движенията.

Тъй като в изданието от 1938 г. описанието е направено от педагог без музикална подготовка, нито професионалист в описване на движенията, по-късно авторски колектив от двама музиканти с професионална подготовка (Мария Тодорова и Катя Грива), опитен педагог и стенограф (Елена Андреева) и балерина с професионална хореографска подготовка (Ярмила Ментцлова) описва отново, но много по-качествено, първия дял на паневритмията. Важно е, че трима от четиримата (без Я. Ментцлова) автори на това описание, са дългогодишни ученици в школата на Учителя Петър Дънов и са присъствали при създаването и последващото практикуване на паневритмията заедно с автора. Описанието е направено по време на тоталитарния режим, когато не е било възможно да се издаде, затова е издадено чак 2004 г.

През годините след 1939 г. са издадени книги за паневритмията на чужди езици и извън България.

Книгата „Паневритмия“ (Дънов, 1993) е написана от Крум Въжаров и М. Митовска и съдържа най-доброто описание на третия дял – „Пентаграм“. Друг ученик в школата на П. Дънов – Илия Узунов – е съставил ценно, но все още неиздадено описание на първия дял на паневритмията.

През 2013 година е преиздадено това най-добро и пълно описание на паневритмията (пълния текст виж тук)

2007 - Първа книга с разсъждения върху паневритмията на Георги Стойчев.

През 2006 г. в областта на Седемте Рилски езера е заснет първият филм, който показва цялата паневритмия с музика и движение, в нейното възможно най-близко до оригинала изпълнение, което е съхранено в България до днес.

 

 

В края на 1939 или началото на 1940 г. има предложение от министерството на просветата за приложението на паневритмията в българските училища. През 1942 г. М. Периклиева провежда обучение в 18 упражнения от първия дял на паневритмията на един клас ученици с цел опитно обучение, което преминава отлично. От Министерството на просветата е организиран държавен курс за усвояване на паневритмията от 60 учители по физкултура, който завършва успешно. За съжаление, бомбардировките над София и последвалата смяна на правителството възпрепятстват по-нататъшното развитие на тази идея.

 

25

 

През 1957 г. тоталитарната власт забранява и учението на Учителя Петър Дънов, в това число и заниманията с паневритмия, чак до началото на осемдесетте години на миналия век, когато се допуска практикуването ѝ от немного хора да се извършва полулегално и при ограничени условия. Докато в България е забранено практикуването на паневритмия, тя се разпространява свободно от емигрирали в чужбина български преподаватели.

Първите няколко преподаватели по паневритмия са обучени лично от Учителя Петър Дънов, като най-известна от тях е певицата Катя Грива. Съвременното организирано групово обучение на преподаватели по паневритмия започва през 1999-2000 г. със съдействието на ръководството на НСА „В. Левски“.

През 2004-2005 г. сдружение „Научно-практическа школа Б. Дуно“ провежда двегодишно обучение за преподаватели по паневритмия с участие на квалифициран преподавателски екип, ръководен от хабилитиран преподавател (доц. С. Михалкова).

От 2010 г. Комисията по паневритмия на Общество Бяло Братство, което като официален продължител и духовен приемник на школата, създадена от П. Дънов, е носител на традициите в обучението и практикуването на паневритмия, също започва да провежда програмни курсове за преподаватели по паневритмия у нас.

Повече за историята на паневритмията: www.panevritmia.info