Паневритмия

ПаневритмияДумата ПАНЕВРИТМИЯ е съставена от три корена:
  • ПАН
  • ЕВ или ЕУ и
  • РИТЪМ
“Пан” oзначaва всичко, все, всеобщ; “Ев” или “еу” е това, от което излиза всичко; то означава висшето, същината, реалното, същественото в света.  А “ритъм” значи правилност в движението или във всеки външен израз на нещата. Смисълът на думата Паневритмия най-често се предава чрез израза: "висш космичен ритъм". Що е тогава “Паневритмия”? Това е велика всемирна хармония на движението.
 
Има космичен ритъм, който лежи в основата на живота. Това е онзи творчески ритъм, който е създал всичко, който организира всичко, който всичко претворява и гради. Под действието на това космично движение и ритъм са изградени хилядите форми около нас. Те са вечно действуващите принципи в космоса. Изразени са както в движението на небесните тела, така и във вълнообразното движение на светлината, в силовите линии на електромагнитното действие, в движенията на атома и електрона и пр. Всемирното хармонично движение на цялото Битие е Паневритмия. Движенията на Паневритмията са взети от природата, от целия всемир и са в хармония с космичния ритъм.
 
Ако движенията, които прави човек са в хармония с космичния ритъм, човек се свързва със силите на живата Природа и ги приема. Именно това се постига чрез паневритмичните упражнения. Движенията на Паневритмията не са произволни, но са взети от ритъма, който лежи в основата на космичния живот. Когато човек прави тези упражнения, той се хармонизира с цялото Битие и затова получава нещо ценно от него. Ритмичните упражнения действат благотворно, защото тогава влизаме във връзка с космичния живот. Колкото една музика и едни движения съдържат в себе си нещо от характера на космичния ритъм, толкова те ни свързват с космичния живот и имат по-силно действие.

Паневритмията подразбира най-икономичните движения, не сложни, но целесъобразни движения, с които се постига най-голям резултат. Движенията са мълчалив говор. Този говор трябва да се изучава. Хармоничните движения на Паневритмията са метод за самовъзпитание на разумните същества. Паневритмията е наука, метод, който регулира физическите, духовните и умствените функции на човека. Тя е съчетание на човешките мисли, чувства и действия. Действието на паневритмичните движения е трояко:
 
1. Те са акумулатори, чрез които човек се свързва с творческите и съграждащи сили на Природата, приема ги и те съдействат за неговото развитие. Тези сили са животворни.
2. Понеже движенията на Паневритмията са в хармония с космичния ритъм, който привежда в активност целокупния живот, те активират всички спящи сили на човешката душа, пробуждат ги към дейност.
3. Паневритмичните движения са от такъв характер, че чрез тях човек изпраща сили, мисли, идеи в света и те продължават да работят там и да го претворяват.
 
ПаневритмияДвиженията при Паневритмията са извлечени от самата Природа. Те са от такъв характер, че човек при тях става способен да черпи изобилно от неизчерпаемия резервоар на сили в Природата и с това да внесе нови жизнени струи във всичките си органи и системи и нови подтици, нови свежи сили в своите мисли, чувства и постъпки. Действието на тези движения се усилва още повече, понеже се придружават и с музика. Особено е силно действието на Паневритмията, понеже в нея имаме музикална мисъл! Музикалната мисъл прониква дълбоко. Паневритмията поддържа хармонията между дихателната, мозъчната и храносмилателната система и между ума, душата и Духа.
 
 
 
Източник: panevritmia.info

Курсове по Паневритмия

Книга "Паневритмия, здраве и благополучие. Един български модел за двигателна активност"

 

Други статии, свързани с темата: