Методи на Бялото братство

Методите, с които Бялото братство си служи, са разнообразни. Всички те са стъпала в пътя на Ученика във Великото Училище на Живота .
 

 
Една част от методите са известни и общодостъпни (или външни методи), а с друга част от методите Ученикът се запознава строго индивидуално в хода на своето ученичество, по вътрешен път (вътрешни методи). Разбира се, границата между външни и вътрешни методи е условна; налице е едно взаимно проникване. Характерното за общодостъпните, а и за всички методи на ББ въобще е това, че:
  • тези методи са подчинени на принципите на Истината и Свободата;
  • тези методи са подчинени на природния закон за оптимално оползотворяване на енергията (вложените усилия);
  • тези методи са безопасни;
  • тези методи са съобразени с физиологичното и духовно състояние на съвременния човек;
  • тези методи са насочени не към постигане на бърз ефект, а към постепенен и устойчив растеж, позволяващ непрекъснато разгръщане на човешкия потенциал.
Общодостъпните методи на ББ можем да определим в следните основни групи: