Духовни наряди ЛДШ Рила 2016

За дата: 
01.08.2016 - 22.08.2016

БЕСЕДИ ЗА ЛДШ РИЛА 2016

 

23 август

 

 

Сутрешен наряд

1. Песента “Ранен час”

2. Утринна молитва на ученика

3. Беседа "Идване и възприемане на Духа”, 21 август 1920 г.

4. Песента: “Да бих Те слушал”

5. Добрата молитва

6. Поздрав на Братството

 

Вечерен наряд

1. Песента "Вехади"

2. Песента “Венир бенир”

3. Формулата "Люби, учи, мълчи, търпи, прощавай, пътя си продължавай и Бога не забравяй" (3 пъти)

4. Песента “Тайната вечеря”

5. Отче наш

6. Поздрав на Братството

 

 

 

22 август

 

 

Сутрешен наряд

1. Песента “Изгрява слънцето”

2. Молитва на Царството

3. Беседа "Божествена връзка”, 21.08.1930

4. Формула: “Любовта иде”, 3 пъти

5. Песента "Вехади"

6. Отче наш

7. Формулата “В изпълнението Волята на Бога е силата на човешката душа”, 3 пъти

 

Вечерен наряд

1. Формулата “Божия мир и Божието благословение да залетят цялата Земя”, 3 пъти

2. Песента “Радост”

3. Песента “Вечер сутрин”

4. Молитва наблагодарността

5. Поздрав на Братството

 

 

21 август, Пазарджик

 

Сутрешен наряд

1. Песента "В начало бе Словото"

2. Красивата молитва

3. Формула: "Верен, истинен, чист и благ всякога бъди и Господ на мира ще изпълни сърцето ти с всички добрини", 3 пъти

4. Беседа "Познава гласа Му", 20.08.1930 г.

5. Песента "Вехади"

6. Формулата "Божият дух, Божият мир и Божието благословение да залеят цялата земя", 3 пъти

7. Поздрав на Братството

 

Вечерен наряд

1. Песента "Духът Божи"

2. Молитва "Пътят на живота"

3. 23 псалм

4. Песента "Аум"

5. 133 псалм

6. Молитва "Отче наш"

7. Поздрав на Братството

 

 

20 август, София

 
Сутрешен наряд
1. Песента "Бог е Любов"
2. Молитва на Духа
3. Беседата "Носител на Божиите мисли", 19.08.1930
4. Песента "Отче наш"
5. Формулата "Господи, моля Ти се, изпрати ми един Ангел да ме научи как да направя най-малкото добро. Да ме научи как да направя най-малкия акт на Любовта. Да ме научи на най-малкото знание. Да ме научи как да дам на хората най-малката свобода и как да проявя най-малкото милосърдие. Амин"
6. Формулата "Да осветяваме Името Божие, да търсим Царството Божие и Правдата Негова и да изпълним Волята Божия!"
 
Вечерен наряд
1. Песента "Вечер, сутрин"
2. Красивата молитва
3. Песента "Благословен Господ"
4. Формулата "Няма любов като Божията Любов, само Божията Любов е Любов. Няма мъдрост като Божията Мъдрост, само Божията Мъдрост е Мъдрост. Няма истина като Божията Истина, само Божията Истина е Истина. Няма правда като Божията Правда, само Божията Правда е Правда. Няма добродетел като Божията Добродетел, само Божията Добродетел е Добродетел. Няма слава като Христовата Слава, само Христовата Слава е Слава Божия. Няма сила като Силата на Духа, само Силата на Духа е Сила Божия."
5. Песента "Вътрешният глас на Бога"
6. Господнята молитва
7. Песента на Учителя

8. Формулата на Братството

 

19 август, Плевен

 
Сутрешен наряд
1. Песента "Вехади"
2. Молитва на Благодарността
3. Песента "Аум"
4. Формулата "В изпълнението Волята на Бога е силата на човешката душа" (3 пъти)
5. Прочит от Евангелията:
     - Матей, 1:18-25
     - Марк, 8:34-36
     - Лука, 6:27-38
     - Йоан, 12:24-26
6. Песента "Духът Божий"
7. Беседата "Виждане и съзнаване", 19.08.1930 г.
8. Молитва на свещената чистота
9. Формулата "Господи, нека Твоят Мир и Твоята Радост бъдат винаги с нас, за да могат сърцата ни да просветнат и да Ти служим с всичкото си сърце, с всичкия си ум, с всичката си душа и с всичката си сила."
 
Вечерен наряд
1. Добрата молитва
2. Песента "Фир фюр фен"
3. Формулата "Бог е Светлина, Ангелите са топлина, Всичките човеци са добрина, Бог в мен е светлина, Духът ми е топлина, Аз съм добрина, Моята душа е добрина"
4. Песента "Махар Бену Аба"
5. Молитва на Братството

6. Формулата "Да се прослави Бог във Бялото Братство и да се прославят Белите Братя в Божията Любов (3 пъти)

(В София нарядът започва в 6.30 ч. на Градината на Учителя, Паневритмията започва в 8 ч. на мястото до Телевизионната кула)
 

 

18 август, Стара Загора

 
Сутрешен наряд
1. Песента "Той иде"
2. Добрата молитва
3. Лозинка "За възшествието на Божия Дух":
"Да се изпълни, Господи, словото Ти, както си казал: „Стойте в Йерусалим, докато се изпълните с Духа Святаго". Ние стоим пред Твоето лице, Господи, и молим Ти се, изпълни ни с Твоя светъл Дух, за да носим благата вест на Твоето слово на всички, които Те очакват."
4. Беседата "Благословена между жените", 17.08.1930
5. Молитва на Братството 
6. Песента "До ще ден"
7. Формулата на Братството
 
Вечерен наряд
1. Песента "Махар Бену Аба"
2. Красивата молитва
3. Формулата: "Няма любов като Божията Любов, само Божията Любов е Любов. Няма мъдрост като Божията Мъдрост, само Божията Мъдрост е Мъдрост. Няма истина като Божията Истина, само Божията Истина е Истина. Няма правда като Божията Правда, само Божията Правда е Правда. Няма добродетел като Божията Добродетел, само Божията Добродетел е Добродетел. Няма слава като Христовата Слава, само Христовата Слава е Слава Божия. Няма сила като Силата на Духа, само Силата на Духа е Сила Божия."
4. Песента "Да имаш вяра"
5. Господнята молитва
6. Заповедта на Учителя

7. Фомулата на Братството

 

17 август, Айтос, Бургас, Карнобат

 
Сутрешен наряд
1. Песента "Благославяй"
2. Песента "Венир Бенир"
3. Молитва на Братството
4. Псалом 133
5. Беседата "Упътвания и наставления", 15.08.1930
6. Песен на светлия път
7. Утринна молитва на ученика
8. Формулата "В изпълнението Волята на Бога е силата на човешката душа"
9. Формулата на Братството
 
Вечерен наряд
1.Песента "Махар Бену Аба"
2. Песента "Милост, Благост"
3. Молитва за преуспяване на делото Божие
4. Формулата "Люби, учи, мълчи, търпи, прощавай, пътя си продължавай и Бога не забравяй" (3 пъти)
5. Господнята молитва
6. Песента "Да имаш вяра"
7. Формулата "Верен, истинен, чист и благ всякога бъди и Господ на Мира ще изпълни сърцето ти с всички добрини"
 

 

16 август, Търговище, Разград и Попово

 
Сутрешен наряд
1. "Химни на Слънцето"
2. Молитва към Великото Съзнание
3. Беседата "Начало и край", 13.08.1930
4. Песента "Благословен Господ"
5. Формулата "Бог е Светлина. Ангелите са топлина. Всичките човеци са добрина. Бог в мен е светлина. Духът ми е топлина. Аз съм добрина. Моята душа е добрина."
6. Молитвата "Пътят на Живота"
7. Формулата "Желая, Господи, със силата на Твоята любов и мъдрост да възрастнат в мен добродетелите, които отначало си вложил в моята душа. И аз ще приложа всичката си сила на Твоето лозе, за изпълнението на Твоята воля."
8. Господнята молитва
9. Формулата на Братството
 
Вечерен наряд
1. Песента "Бершид ба"
2. Молитва на благодарността
3. Песента "Запали се огънят"
4. Формулата "Господи, запази България от вражески сили, защото Ти си Любов, Мъдрост и Истина. Ние обичаме България и ще и служим с Любов. Господи, лъчът на Твоята Любов да озари цялата Земя. Благостта и Милостта Божия да пробудят и помилват всяка човешка душа. Амин."
5. Песента "Да имаш вяра"
6. Псалом 23
7. Формулата "Господи, Боже наш, да дойде Твоето Царство на Земята, както е горе на Небето и всички народи, които Ти Си призовал, да заемат своето място в Царството Ти, за да Ти служат с радост и веселие."
8. Формулата "Божият Дух, Божият Мир и Божието благословение да залеят цялата Земя" (3 пъти)
9. Формулата на Братството
 
 

15 август, Пловдив

 
Сутрешен наряд
1. Песента "Благославяй"
2. Утринна молитва на ученика
3. Беседата "Първият ден, 08.08.1930
4.Песента "Мисли"
5. Красивата молитва
6. Песента "Там далече"
7. Молитва на ученика
8. Формулата: "Бог е Любов, Бог е Мъдрост, ние сме добро, ние сме истина"
 
Вечерен наряд
1. Песента "Бершид ба"
2. Песента "Милост, Благост"
3. Псалом 23
4. Молитва на избраните
5. Песента "Кажи ми ти Истината"
6. Формулата "Бог е Дух, и които Му се кланят, с дух и истина да се кланят"
7. Формулата "Мир, Мир, Мир, Господи, просим, разумност, светлина и сила в умовете на человеците"
8. Господнята молитва
9. Заповедта на Учителя
10. Формулата на Братството
 
 

14 август, Шумен

 
Сутрешен наряд
1. "Химни на Слънцето"
2. Добрата молитва
3. Песента "Духът Божий"
4. Беседата "Задължително право", 06.08.1930
5. Песента "Красив е животът"
6. Формулата "Люби Бога, обичай ближния си, търси съвършенството"
7. Песента "Отче наш"
8. Формулата на Братството
 
Вечерен наряд
1. Песента "В начало бе Словото"
2. Песента "Да бих те слушал"
3. Песента "Грее, грее"
4. Молитва на Братството
5. Формулата на ученика: "Ученикът трябва да има сърце чисто като кристал, ум светъл като Слънцето, душа обширна като вселената, дух мощен като Бога и едно с Бога"
6. Песента "На Учителя"
7. Господнята молитва
8. Формулата на Братството

 

13 август 2016, Габрово

 
Сутрешен наряд
1. Добрата молитва
2. Псалoм 133
3. Песента "Вдъхновение" 
4. Песента "В начало бе Словото"
5. Беседa
6. "Песен на светлия път"
7. Песента "Благославяй"
8. Малката молитва
9. Формулата "Любовта иде" (3 пъти)
10. Формулата на Братството
 
Вечерен наряд
1. Песента "Вечер Сутрин“
2. Песента „Благост“
3. Песента „Блага дума на устата“
4. Песента „Сила жива“
5. Песента „Скръбта си ти кажи“
6. Песента „Красив е животът‘
7. Песента "О Учителю благати"
8. Песента „Писмото“
9. Молитва на благодарността
10. Формулата: "Божият Дух, Божият Мир и Божието благословение да залеят цялата Земя. (3 пъти)
11. Формулата на Братството


12 август, Велико Търново и Перник

 
Сутрешен наряд
1. Песента "Фир фюр фен"
2. Песента "Кажи ми, ти, Истината"
3. Молитва на Триединния Бог
4. Беседата "Скришната стаичка", 30.07.1930
5. Песента "Вътрешният глас на Бога"
6. 91 псалом - песен и текст
7. Господнята молитва
8 Формулата "В изпълнението Волята на Бога е силата на чоешката душа"
9. Формулата на Братството
 
Вечерен наряд
1. Песента "Аум"
2. Молитва на благодарността
3. Псалом 91 - песен и текст
4. Добрата молитва
5. Песента "Аин фаси"
6. Формулата "Люби, учи, мълчи, търпи, прощавай, пътя си продължавай и Бога не забравяй" (3 пъти)
7. Песента "Отче наш"

8. Формулата на Братството

 

11 август, Варна

 
Сутрешен наряд
1. "Химни на Слънцето"
2. Песента "Кажи ми ти Истината"
3. Добрата молитва
4. Беседата "Интуиция", 23.07.1930
5. Песента "Бог е Любов"
6. Песента "Той иде"
7. Утринна молитва на ученика (с. 49)
8. Песента "Духът Божий"
9. Формулата "Вярата, в която аз живея, ще внесе Божествена хармония в стремежите на моето сърце" (3 пъти)
10. Формулата на Братството
 
Вечерен наряд
1. Песента "Тайната вечеря"
2. Молитва, дадена през 1925 г.
3. Песента "Добър ден"
4. Господнята молитва
5. Песента "Мога да кажа"
6. Формулата "Господи, Ти всичко можеш. Твоят Дух, Който си изпратил да ме ръководи, чрез Тебе всичко може. И аз чрез Твоя Дух всичко мога. (3 пъти)
7. Формулата "В изпълнението Волята на Бога е силата на човешката душа"

 

10 август, Благоевград

 
Сутрешен наряд
1. Песента "Молитва" (Чуй, Господи...)
2. Песента "Венир Бенир"
3. Евангелие от Матей, 23:25-28
4. Беседа "Абсолютна чистота", 21 август 1929 г. 
5. „Песен на светлия път"
6. Формулата "Само чистите по сърце ще видят Бога" (3 пъти)
 
Вечерен наряд
1. Молитва на Братството
2. Песента "Махар Бену Аба"
3. Псалом 103
4. Песента "Мирът иде"
5. Господнята молитва

6. Формулата „Божият Мир и Божието благословение да залеят цялата Земя!” (пъти)

 

9 август, Видин

 
Сутрешен наряд
1. "Химни на Слънцето"
2. Молитва на избраните
3. Беседата "Добрата Воля Божия", 26.06.1932
4. Песента "Бог е Любов" (вторият вариат от тона "до")
5. Песента "Ще се развеселя"
6. Формулата "Христос е човекът на изобилната сила. Христос е човекът на изобилната вяра. Христос е човекът на изобилната любов."
7. Формулата "В изпълнението Волята на Бога е силата на човешката душа"
 
Вечерен наряд
1. Песента "Милост, Благост"
2. Добрата молитва
3. Песента "Да имаш вяра"
4. Псалом 91 (песен)
5. Господнята молитва
6.. Формулата "Велик си Ти, Господи, Велики са Твоите дела, Велико е Името Ти над всичко. Изпращам към Тебе своята любов, Във всичко и всички виждам Тебе и любя Тебе. Ще ти служа през цялата вечност." 

 

8 август, Дупница и Италия

 
Сутрешен наряд
1. Песента "Благославяй"
2. Молитва на Царството
3. Беседата "Малкото добро и малката зло", 19.06.1932
4. Песента "Кажи ми ти Истината"
5. Формулата "Господи, моля Ти се, изпрати ми един Ангел да ме научи как да направя най-малкото добро. Да ме научи да направя най-малкия акт на Любовта. Да ме научи на най-малкото знание. Да ме научи как да дам на хората най-малката свобода и как да проявя най-малкото милосърдие. Амин"
6. Господнята молитва
7. Формулата "В изпълнението Волята на Бога е силата на човешката душа" (3 пъти)
 
Вечерен наряд
1. Песента "Бершид Ба"
2. Молитва на благодарността
3. Песента "Венир Бенир"
4. Песента "До ще ден"
5. Молитва на Данаил
6. Формулата "Бог царува на Небето, Бог царува в живота, да бъде Името Му благословено" (3 пъти)

7. Формулата на Братството
 

7 август, София

 
Сутрешен наряд
1. Песента "В начало бе Словото"
2. Молитвата “Благодаря Ти, Боже, за всичко, което си ми дал и си ме научил. Благодаря Ти, Боже, за големите благодати, които имаш към нас. Ние Те познаваме, че си всемилостив, всеистинен, всемъдър.”
3. Беседата "Постоянна благодарност"
4. Песента "Бог е Любов"
5. Песента "Аин фаси"
6. Песента "Благославяй душе моя Господа"
7. Тайна молитва
8. Формулата "Винаги се радвайте, непрестанно се молете, Духът не угасяйте, за всичко благодарете" (3 пъти)
 
Вечерен наряд
1. Песента "Радост"
2. Молитва на благодарността
3. Песента "Писмото"
4. Псалом 133
5. Господнята молитва
6. Формулата "Бог царува на Небето, Бог царува в живота, да бъде Името Му благословено" 3 пъти
 

 

6 август, Пловдив

 
Сутрешен наряд
1. Песента "Бог е Любов"
2. Молитва на благодарността
3. Беседата "Двете страни на света", 22.05.1932
4. Песента "Аз мога да любя"
5. Формулата "Бог, Който живее в мен, ме прави силен. Аз използвам силата си, за да се повдигна. (3 пъти)
6. Песента "Ти ще сполучиш в живота"
7. Красивата молитва
8. Формулата на Братството
 
Вечерен наряд
1. Песента "Писмото"
2. Песента "Духът Божий"
3. Молитва на Духа Свят
4. Песента "Киамет Зену"
5. Молитва "Добрият път"
6. Песента "Духът ми шепне това"
7. Формулата "В изпълнение Волята на Бога е силата на човешката душа" (3 пъти)
 
 

5 август, София

 
Сутрешен наряд
1. Песента "Фир фюр фен"
2. Утринна молитва на ученика
3. Беседата "Обич и знание"
4. Песента "Ходи, ходи"
5. Молитва на окултния ученик
6. Формулата на ученика
 
Вечерен наряд
1. Песента "Сърдечен зов"
2. Молитва на Триединния Бог
3. Песента "Една вечна истина, която е Бог на Любовта"
4. Тайна молитва за хармония и единство вътре в нас и вън от нас.
5. Формулата "Бог царува на Небето, Бог царува в Живота да бъде Името Му благословено"
6. Песента "Благословен Господ"
7. Господнята молитва
 
 

4 август, Русе

 
Сутрешен наряд
1. Песента "Той иде"
2. Молитва за плодовете на Духа
3. Формулата "В изпълнението Волята на Бога е силата на човешката душа"
4. Беседата "Мистичното разбиране", 21.06.1931 г.
5. Песента "Вътрешният глас на Бога"
6. Молитва на Духа Свят
7. Формулата "Винаги се радвайте, непрестанно се молете, за всичко благодарете, Духа не угасяйте"
8. Формулата на Братството
 
Вечерен наряд
1. Песента "Махар Бену Аба"
2. Молитва "Добрият път"
3. Песента "Духът Божий"
4. Молитва за разбиване козните на лукавия
5. Песента "Киамет Зену"
6. Псалом 91 (песем и текст)
7. Заповедта на Учителя

 

3 август, Варна

 
Сутрешен наряд
Песента "Махар Бену Аба"
Псалом 117
Беседата "Здрави слуги и здрави господари" (от “Абсолютната Истина”, утринно слово 1930-1932)
Песента "При всичките условия"
Песента "Духът ми шепне това"
Формулата "Мир! Мирът носи Божията радост." (3 пъти)
Господнята молитва
Формулата на Братството (3 пъти)
 
Вечерен наряд
Песента "Красив е животът"
Песента "Правда"
Молитва на Духа свят
Песента "Вътрешният глас на Бога"
Формулата на ученика (1 път)
Добрата молитва
Формулата "Господи, Боже Наш, да дойде Твоето царство на Земята, както е горе на Небето и всичко народи, които Ти си призовал, да заемат своето място в Царството Ти и да Ти служат с радост и веселие" (1 път)
Формулата на Братството (3 пъти)

 

2 август, София

 
Сутрешен наряд
1. Песента "Венир Бенир"
2. Молитва "Пътя на живота"
3. Беседа
4. Песента "Кажи ми ти Истината"
5. Добрата молитва
6. Формулата "Верен, истинен, чист и благ всякога бъди и Господ на мира ще изпълни сърцето ти с всички добрини"
 
Вечерен наряд
1. Песента "Ще се развеселя"
2. Псалом 27
3. Песента "Духът ми шепне това"
4. Молитва към великото съзнание
5. Песента "Вътрешният глас на Бога"
6. Отче наш
7. Формулата "Търсете първом Царството Божие и Неговата правда и всичко друго ще ви се приложи"

1 август, Видин

 
Сутрешен наряд
1. Песента "В начало бе Словото"
2. Добрата молитва
3. Беседата "Истински поклонници" (29.03.1931), от томчето "Абсолютната Истина", утринно слово 1930-1932.
4. Формулата "И това е живот вечен да познаем Тебе единаго истиннаго Бога и Христа, Когото си изпратил. И това е живот вечен да познаем Любовта, Мъдростта и Истината. И това е живот вечен да познаем, че Бог е Дух, Който царува навсякъде."
5. Песента "Духът Божий"
6. Формулата "Верен, истинен, чист и благ всякога бъди и Господ на мира ще изпълни сърцето ти с всички добрини."
 
Вечерен наряд
1. Песента "Там далече"
2. Молитвата "Добрият път"
3. Песента "Да имаш вяра"
4. Песента "Запали се огънят"
5. Псалом 143
6. Песента "Аум"
7. Песента "Духът ми шепне това"
8. Формулата от Пентаграма
9. Формулата на Братството