30 август 2013 г.

"Ако искате да придобиете нещо от този свят, вие трябва да го разбирате в неговата пълнота, защото животът е съчетание на разумни съзнания в света. Ако бихте били ясновидци в първа степен, вие щяхте да видите, че светът е преплетен като един организъм; щяхте да видите, че съзнанията на всички същества – от най-нисшите до най-висшите, са преплетени като един общ организъм. Всичко в света съставя един организъм: и ангелите, и херувимите, и серафимите, пък и най-малките буболечици – всички в света са преплетени в съзнанията си. "