05 август 2013 г.

За да се очисти Любовта, трябва да се освободим от всички онези еротични понятия. Светът е пълен с най-нечисти образи. Който люби, не губи, а който не люби, дваж губи. Във всеки момент трябва да знаете две неща: дали изпълнявате вашата воля, или Волята Божия. Ако сте готови да служите на Бога, Той може да трансформира живота ви: Той моментално ще трансформира най-нечистия живот и ще приличате на един скъпоценен камък.