15 април 2013 г.

Ти обичаш някого. Защо го обичаш? По две причини може да обичаш човека – или защото искаш да вземеш нещо от него, или защото искаш да му дадеш нещо. Понякога аз считам Любовта като един голям товар, който човек носи, та често този товар му е много тежък и не може да го носи – затова той търси случай да се разтовари. Като намери някого, той го обиква, разтоваря се и му дава половината товар. Тогава той казва: „Слава Богу, че намерих един човек да се разтоваря”. Така той благодари, че е залюбил някого. Така гледам аз на въпроса от чисто детинско гледище.