26 март 2013 г.

Вие трябва да съзнавате, че като сте дошли на Земята, вие се намирате под опекунството, под ръководството на ваши Братя, които са минали вече вашия път и днес могат да ви ръководят. Тези братя се наричат старите братя на човечеството, които са турили известни предпазни мерки, с които да го пазят.