19 октомври 2012 г.

"Ако ти не си доволен, ако мърмориш – ти не си диамант. Щом не си диамант, тебе никой не може да те носи. Любовта, която мърмори, това не е Любов; знанието, което мърмори, това не е знание; чувства, които мърморят, не са чувства; сила, която мърмори, не е сила. Туй, което не мърмори – то е Реалното в света. Седне човекът да се моли на Господа. Че ти най-първо, като идеш при Господа, ще освободиш ума си от всичкото мърморене, което има! Ти отиваш при Господа с всичкото мърморене и искаш Той да те чуе. "