Проект "Братско училище"

За дата: 
07.04.2014

ПРОЕКТ: ОТКРИВАНЕ НА УЧИЛИЩЕ НА ОБЩЕСТВО БЯЛО БРАТСТВО

Кратко описание на дейността

Създаване на общообразователно училище на Общество Бяло Братство. Практическата реализация на плана за училище ще даде възможност за приложение на педагогически методи от духовното и идейно наследство на Учителя Петър Дънов, обединени под името „Слънчева педагогика”. Те създават условия за индивидуално и личностно развитие, въздействат превантивно върху здравето и социално хармонизират учениците в условията на съвременното общество. Приобщават към общочовешките ценности и идеали, развиват връзката на човека с природата. Достъп до образователната услуга имат всички, подлежащи на обучение ученици, независимо от раса, пол, националност и религия. Училището ще работи по утвърдените от Министерството на образованието и науката учебни планове и програми. Завършилите получават съответната степен на образование –  основно/с начален и прогимназиален етап/ и средно /гимназиален етап/ вкл. от 1 до 12 клас. Форма на обучение – съгласно ЗНП и ППЗНП. Организация на обучението – целодневна;

Нормативна база:

ЗАКОН ЗА ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА/извадки/
o    Чл. 33. (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2009 г., в сила от 15.09.2009 г.)
(3)Регистрираните вероизповедания могат да откриват средни общообразователни училища при условията и по реда, предвидени в Закона за народната просвета за частните училища;                                                   
(4)Постъпването в училищата по ал. 1, 2 и 3 става с писмено заявление на родителите или настойниците, освен в случаите, когато обучаваният е навършил 18 години;
(5)Образователните заведения на регистрираните вероизповедания не могат да възпрепятстват предоставянето на задължителните степени на държавно образование, предвидени в Конституцията и закона;

ЗНП, ЗСООМУП, ППЗНП, Наредба 7 /Приложение 6/, Закон за вероизповеданията /Приложение 7/, Закон за здравето, Закон за закрила на детето, Закон за защита от дискриминация, Закон за защита от личните данни, Наредби за пожарна безопасност и държавен противопожарен контрол, Наредба 1 за деца със СОП, Наредба 3 за системата за оценяване, Наредба 4 за документите в системата на народната просвета, Наредба 37 за здравословно хранене и др.

Към мотивация на проекта:

o    Приложение на „Слънчева педагогика“ – педагогическа система,  развита от идеите на духовното и културно наследство на Учителя Петър Дънов;
o    Принципите и правилата на «Слънчева педагогика» имат творчески и практически потенциал за принос в решаването на национални и световни образователни проблеми, подобряване качеството на образованието и др.;

Насоченост на проекта

o    Всички родители и деца в подлежаща за обучение възраст – до 16 г.;
o    Младежи – 16-18 години;
o    Граждани в самостоятелна, кореспондентска и други форми на обучение; съгласно ЗНП и ППЗНП.

ДАРИТЕЛСКА СМЕТКА ЗА ПРОЕКТ „УЧИЛИЩЕ“

Общество Бяло Братство
Алианц Банк България АД
BIC: BUINBGSF
IBAN: BG12BUIN95611100361794