13 Май 2012 г.

Във всички свои съществувания човек ще учи четири неща: ще се научи да люби Господа с ума си, ще се научи да люби Господа със сърцето си, ще се научи да люби Господа с всичката си душа и с всичката си сила. Четири неща – като ги завършим, ще завършим своето развитие. Че ти искаш да се жениш – най-първо, готов ли си да жертваш живота си и всичко да дадеш? И този, за когото се жениш, готов ли е всичко да даде, да се жертва за тебе? Но ако и той, и ти не сте готови да се жертвате, стойте си настрана. Живейте си тъй. Не можем ние да бъдем благоприятни на Бога без Любов! Тази лъжа трябва да изчезне. Като се приближаваме при Бога, всеки наш акт трябва да бъде пълен с Любов.