16 Април 2012 г.

Вие, ако вземете да четете цялата християнска литература, няма да намерите нито един тълкувател, никой не е изтълкувал защо Христос седя три дена в гроба, защо не беше един час, един ден; защо седя три дена. Ще кажете: „Не е толкова важно. Човек и без да го знае може.“ Три дена значи: човек е засегнат – и тялото му, и неговото сърце, и неговият ум. Засегнат е целият човек. Ако беше един час, отчасти щеше да бъде засегнат. А така целият човек е засегнат. За в бъдеще човек има да се развива в три направления – физическо, духовно и Божествено. Когато някой ви запита защо Христос седя три дена в гроба, ще кажете: „За да ни покаже по кой път да вървим.“ Три пътища има на Земята, по които трябва да се върви.