15 Април 2012 г.

Има една велика работа в света, която трябва да се извърши. Всинца ние живеем в един неорганизиран свят, в една материя първична, която не се подчинява на Божиите закони. И тялото ни е създадено от тази неорганизирана материя. Най-първо Бог механически е образувал човека, че в него е вложил живота Си и той станал жива душа. Това са две степени. Най-първо организиране и после оживотворяване на тази материя. Ние не само трябва да се организираме, но трябва да се въодушевим, трябва да внесем новия живот, който сега хората наричат „възкресение“. Това е велика задача, която всеки човек има индивидуално. Пред всичките народи и пред човечеството седи една велика задача.