01 Април 2012 г.

Всички вие говорите неща, които не са верни. Казвате: „Тези дрехи са наши.“ Не са ваши. Как са ваши? Вълната взехте от овцете. Вие не я опредохте, не изтъкахте преждата, при това казвате: „Мои са тия дрехи.“ След това казвате: „Не разбирам правото в света.“ Най-първо, ние не сме дошли до едно разбиране какво е правото. В Природата съществува само едно право. Когато ти съзнаеш, че си част от Цялото и работиш за Цялото, то е твое право. То е единственото право в света. Ако ти чувстваш, че си част от Цялото и работиш за Цялото, и Цялото работи за тебе. То е твоето право. Ако ти работиш за Цялото и Цялото работи за тебе, то е мощното право в света. Всяко друго право е лъжа. Всеки човек, който работи за Цялото и Цялото работи заради него, той е свободен. Всеки човек, който не работи за Цялото, което не работи заради него, той не е свободен.