06 Март 2012 г.

Благува човек, който е верен на своя дух, който е верен на своята душа, който е верен на своя ум. Под „ум“ аз включвам и човешкото сърце, и човешката воля… Човек минава за едно същество, което мисли. Човек служи сега само на своя ум и погрешката му произлиза от това. Много пъти се казва, че умът поражда всичките нещастия на човека по единствената причина, че човек слуша само своя ум. Но ще слушаш душата – това е майката, ще слушаш духа – това е бащата.