21 Септември 2011 г.

„Това е живот вечен, да позная Тебе, Единаго, Истиннаго Бога, и Христа, Когото си изпратил.“ Това е живот вечен, да познаем ония велики възможности на Любовта. Защото всичкото бъдеще, което иде, зависи от Любовта, която ще възприемем сега, която ще приложим не постарому. По стария начин вие сте я опитали. По нов начин ще я приложите, че тази Любов да я носите навсякъде във вас.