02.8.2011

Всички хора трябва да изучават онези правилни отношения, които човек трябва да има спрямо Природата, в която живее. Той трябва да счита Природата за разумна и неговите отношения са първо към нея. Ако той разбира езика на Природата, тя всякога ще му бъде като майка. Под думата Природа аз разбирам онази вътрешна разумност, която прониква навсякъде и която всякога се притичва, за да уреди всичките противоречия между хората... Вие може да кръстите тази Природа под разни имена. Някои я наричат Бог – поддържат, че Бог съществува, а при това затварят хората и ги избиват, правят войни и се избиват едни други.