18.5.2011

"Първите хора, които дойдоха на Земята, бяха много учени, последващите бяха малко глупави, а ние сега сме най-глупавите – обратен процес на еволюция. Първите хора, които дойдоха, създадоха Земята; вторите създадоха само градините; третите, които излязоха от рая, научиха се да орат; четвъртите – да се бият, а петите научиха мързела. Сегашната култура аз наричам „култура на духовния мързел“."