14.4.2011

Онази идея, която прониква в цялата бяла раса, това е Любовта Христова. Християнството е носител на тази идея, то представя идеята на бялата раса. Христос е учител на бялата раса, за да се развие в нея свръхсъзнанието. И ако някои християни още не са християни, причината за това е, че те имат развито самосъзнание, не са дошли още до свръхсъзнанието. За да дойде до свръхсъзнанието, човек трябва да се откаже от всички стари неща, от миналото, и да възприеме новото, което носи свободата в света.