Работни комисии

 

Комисия

Председател

Членове
Контролно-ревизионна (КРК) Радко Колибанеков

членове

Паневритмия

1. Oрганизира курсове, семинари и лекции, посветени на паневритмията в страната и чужбина.
2. Обучава преподаватели по паневритмия.
3. Издирва и изследва архивни материали и документи, свързани с паневримията.
4. Изготвя материали - книги и филми, посветени на паневритмията.
5. Поддържа сайта www.panevritmia.info, посветен  на паневритмията.

Светла Балтова

членове

Лятна Духовна Школа "Рила"

1. Поддържа връзки с Министерството на околната среда и водите и Дирекция Национален парк Рила, като участва в организирани от тях презентации, конференции и семинари; подготвя и подава в определените срокове нужните документи за организирането на ЛДШ Рила;

2. Организира подготовката на лагера: работна група, материали, провизии; съставя график на дежурствата през периода 1 - 22 август и следи за неговото изпълнение;

3. Заедно с дежурните групи отговаря за вътрешния ред в лагера и за хармоничното протичане на Лятната школа - молитвени наряди, Паневритмия, екскурзии, лекции, храна и вода.

Николай Конакчиев

членове

Връзки с медиите, обществеността и интернет представяне Галина Герасимова

членове

Музика

Петър Ганев

членове

Наука и образование (педагогическа)

Педагогигическата комисия обединява учителската общност в Бялото Братство и желаещи да работят за реализирането на идеите на духовният Учител Беинса Дуно при новото възпитание на децата.

Насоки на работа:

1. Педагогическо научно-теоретическо изследване на Словото на Учителя. 

2. Практическо приложение и реализация на идеите. Споделяне на педагогически опит и добри практики чрез срещи и семинари. Работа с деца, организиране на Детски празници, Лятна детска школа на Рила, Детска школа „Бялото кокиче” в гр. София, детски лагери на Сдружение „Слънчогледи” от гр. Бургас с ръководител Георги Христов, детско списание „Изворче” и клуб „Слънце” гр.Пловдив с ръководители Мария Атанасова, Татяна Йорданова и Жана Кръстева и др. Провеждане на семинари по „Слънчева педагогика” от Слав Славов и Проект за Братско училище.

3. Научно-педагогическо подпомагане на младежи и студенти в тяхното образование и кариерно развитие.

Атанас Атанасов

членове

Социална

Предмет на дейност: Бързо и адекватно подпомагане или обслужване на нуждаещите се братя и сестри:

За тази цел всички братя и сестри, които имат нужда от някакъв вид помощ да подадат сигнал към социалната комисия ( телефон и е-майл обявени в сайта)

Видове социални помощи:

1. Социален патронаж - при нужда на възрастни братя и сестри се подпомага и улеснява техния живот чрез пазаруване, почистване на дома  и др. нужди по необходимост.

2. Организционна - Подпомагане при консултации за ползване на правата в социалните служби, пенсиониране, намиране на болнични заведения, хоспис и др.

3. Финансово подпомагане - събиране на дарителски средства за нуждаещите се чрез различни методи.

4. Различни видове благотворителни дейности - Организиране на различни празненства, благотворителни концерти и изложби. 

 

Всички братя и сестри, които искат да се включат доброволно в социалните дейности могат да подадат заявка на е-майла на председателя на комисията - dtzenova@abv.bg.

         Всички братя и сестри, които искат да подпомогнат финансово нуждаещите се братя и сестри могат да направят това на обявените банкови сметки в сайта на Общество Бяло Братство като упоменат целта на финансовото дарение. 

Димитринка Ценова

членове

Стопански съвет

Занимава се с движимото и недвижимо имущество на Общество Бяло Братство: документация, финансова помощ и най-вече организиране на бригади за извършване на ремонтни и строителни работи.

Николай Конакчиев

членове

Поддържане на мястото на Учителя

В работната комисия за поддържане Мястото на Учителя са хората, които дават своя доброволен труд за отглеждане на растенията и опазване на реда в градината, за да бъде тя едно спокойно и тихо място за молитва и медитация. Това изисква целогодишна усърдна работа и ангажираност.

Постоянно се  почистват и окопават, поливат и насипват с компост всички растения, варосват се дърветата напролет; събират се плодовете през лятото и се раздават, редовно се коси се тревата, орязват се изсъхналите клони, оформят се храстите.

Особено внимание се отделя на елипсата на Учителя и розите, които са около 600 корена. През сухия период се полива всекидневно. Грижим се и за интериора на градината – мете се вътре и извън нея, боядисват се пейките и оградата ежегодно и се полагат грижи за поливните системи, чешмата и осветлението.

Работата на Градината на Учителя е радост и привилегия!

Елена Андреева

членове

Изследване на архиви Людмила Димитрова

членове

Издаване на Словото

Дейността на Издателския съвет е неразривно свързана с дейността на издателство „Бяло Братство”. Издателството е наследник и продължител на издателската дейност на Братството в периода 1912-1948 г. Основна отговорност на издателството е подготовката за издаване, издаването и разпространението на Словото на Учителя Петър Дънов на български и чужди езици. Осъществява се хронологично и пълно издаване на отделните цикли с лекции и беседи на Учителя. Преиздават се беседите и лекциите, отпечатани до 1948 г., и се публикуват нови книги със Словото по съхранени и разчетени стенографски записки. Съставят се и се издават тематични сборници с извадки от Словото. Неразделна част от издателската програма е преводът и издаването на чужди езици. Продуцират се изложби, филми, форуми, представящи живота и делото на Учителя. Публикуват се учебници, помагала и научни разработки по теми от Учението. Екипът поддържа сайт www.bialobratstvo.info и www.zaveta.bg, както и Фейсбук страница на издателството.  

Галина Герасимова

членове

 

 

 

Извадка от Устава на Общество ББ:

 

V-4 ПОСТОЯННИ И ВРЕМЕННИ КОМИСИИ

24.1. Постоянните и Временни КОМИСИИ са помощни органи, чиито председатели и състав се определят с решение на ОС и чиято дейност се контролира текущо и координира от УС.
24.2. Постоянните комисии се избират за срок от 3 години.
24.3. Временните комисии прекратяват дейността си след изпълнение и отчитане на възложената им работа, за която са създадени.
25. ПК и ВК са задължени:
25.2. да информират редовно УС за дейността си;
25.3. да представят ежегоден отчет пред ОС за извършената от тях работа.