20.1.2011

Линията на еволюцията не върви по един прав път, но по един крив път. Сега у вас може да се сложи идеята: „Ама нали е казано, че трябва да вървим по един прав път?“ Обаче правият път не подразбира правата линия. Нима онзи разбойник, който върви по правия път, по най-късия път, това означава „прав път“? В окултната наука под „прав път“ разбират онзи път, който има най-много допирни точки до Реалността – той е правият път.