24.12.2010

"Иисус, на еврейски Йешуа, е символ. Той означава един принцип, който съдържа в себе си творческите сили, позитивните сили, които създават; той съдържа в себе си онази формативна сила, която сглобява, която съгражда туй, великото съзнание, което ражда хармонията и туря в ред и порядък всичко."