23.12.2010

Тази власт, която Христос ни е дал, седи в това – най-първо да се домогнем до Любовта. И чудни са някой път хората, като се питат обичат ли се... Любовта не е един механически процес, да каже, че „аз те любя“. В Любовта има светлина, в Любовта има радост, в Любовта има разширение, в Любовта има живот, в Любовта има условия за растене и възможности да опиташ и да използваш всички блага, но в Любовта има и друг един закон – да не ставаш чрезмерно лаком, за да не загубиш всичко. Любовта желае, щото всички хора да опитат еднакво всички блага. Любовта дели и най-малките трошици, тя е готова да раздели всички блага.