14.4.2010

Та обичта значи е законът, който показва свободата, дето можем да се проявим. Такова същество е Бог. Затова ние, като мислим за Него, понеже Бог иска да ни остави свободни, да се проявим навсякъде, каквото и да вършим, Доброто и злото ние ги проявяваме. Той винаги се оттегля – ние да се проявим. Затова ние не Го виждаме. Като намислим да направим нещо добро, Той се скрие. Говоря по човешки. Като намислим да направим нещо зло, Той само каже: „Ти тази работа обмисли ли я хубаво?“ Само ще ти каже така.