Здраве

 • Няма по-радостно нещо от това, да бъдеш здрав.  
 • Здрав е онзи, на когото умът, сърцето и волята са в пълна хармония. Да бъдеш здрав, това значи да си в пълна хармония с Първата Причина на нещата, с ближния си и със себе си.  
 • Истински здравият човек е здрав във физическо, в умствено и в сърдечно отношение.  
 • Съдържанието на човешкия организъм е Животът; съдържанието на Живота е здравето, а здравето се обуславя от хармоничното съчетание между елементите и силите, които действат в човешкия организъм.  
 • Здрав човек е само онзи, който оценява благата, които му са дадени, и разумно ги използва.  
 • Здравето на който и да е човек зависи от неговия разумен живот.  
 • Една от проявите на щастливия живот е здравето. Щастлив човек е онзи, на когото всички органи са здрави. През целия си живот той не се оплаква от никаква болест.  
 • На физическия свят се иска здраве. В Духовния свят, дето материята е особена, се иска Чистота.  
 • Здраве без Чистота е непостижимо.  
 • Дойдете ли до истинския Живот, вие трябва да бъдете абсолютно здрави. Здравето е качество на човешката душа, на човешкия дух. В това отношение човек трябва да пази здравето си като рядка скъпоценност.  
 • Първата задача на науката е да даде такова знание, което да осигури здравето на човека.  

 

Източник:

 

 

Други статии,свързани с темата: