02.12.2009

Какво е добро? – Туй, което дава условия на живота да се прояви, е добро. Туй, което отнeма тия условия на живота да се прояви, както трябва, е зло. Аз под думата живот разбирам разумен живот. Следователно в този смисъл всяко нещо, което спира нашата мисъл правилно да се прояви, което спира нашите чувства правилно да се проявят, е зло. Не важи откъде иде то. Доброто е външният смисъл на живота.