Наряд за 22 септември 2009

За дата: 
22.09.2009

Н А Р Я Д
за 22 септември 2009 г.
Празник на есенното равноденствие
Начало на Духовната учебна година

Начало: 6 ч.

1. Песен Ще се развеселя

2. Добрата молитва

3. Песен Венир Бенир

4. Молитва на Братството

5. Песен Духът Божи

6. Прочит на Евангелията:

- Матея 11: 25-30

- Марка 13: 21-32

- Лука 12: 15-23

- Йоана 1: 1-18

7. Беседа: Отче наш, държана на 22 септември 1938 г., от т. Двигатели в живота

8. Господнята молитва

9. Песен Махар Бену Аба

10. Формула: "Ученикът трябва да има сърце, чисто като кристал, ум, светъл като Слънцето, душа, обширна като Вселената, дух, мощен като Бога и едно със Бога." (три пъти)

11. Кратка молитва

12. Формула: „Да се прослави Бог в Бялото Братство и да се прославят Белите братя в Божията Любов.” (три пъти)

Братски съвет